ประวัติบริษัท
ดูกิจกรรม / ข่าวสารบริษัท
         บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จากประสบการณ์มากว่า 19 ปี ใน การดำเนินธุรกิจบริการด้านการจัดการทรัพยากร (Outsourcing) และการขนส่ง (Logistic) บริษัท ได้จัดส่งพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ในกับลูกค้าคือ
        - ประหยัดเวลาจากกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
        - ควบคุมงบประมาณในการลงทุนสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรได้
        - ให้ความดูแลสวัสดิการแก่พนักงานอย่างทั่วถึง
        - มีการบริหารจัดการองค์กร ในด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
        ทั้งนี้ ยังทำให้ลูกค้า สามารถดำเนินการในธุรกิจหลัก (Core Business) ของลูกค้าได้อย่างต่อ เนื่อง สามารถทุ่มเทเวลา ในการบริหารธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่
SPEEDY PACKAGE EXPRESS CO.,LTD.
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรสจำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัยสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 หรือ 02-279-4702 ต่อ 11 โทรสาร : 02-616-6711
E-mail : speedy7663@yahoo.com
Facebook : SpeedyPackageExpress
เทคโนโลยีการรับ-ส่งเอกสาร
คำนวณค่าบริการรับ-ส่งเอกสารเบื้องต้น
กิจกรรม / ข่าว
ประวัติบริษัท