เทคโนโลยีการรับ-ส่งเอกสาร

        บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้รับมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว สามารถติดตาม (Tracking) การปฏิบัติงานของพนักงานรับ-ส่งเอกสารได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

        - เจ้าหน้าที่และลูกค้าสามารถติดตามสถานะการรับ-ส่งเอกสารได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์
        - ลดขั้นตอนการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่และพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยเมื่อมีการมอบหมายงานจากเจ้าหน้าที่ จะมีการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของพนักงานรับ-ส่งเอกสารอัตโนมัติ
        - สามารถออกรายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
        - ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
SPEEDY PACKAGE EXPRESS CO.,LTD.
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรสจำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัยสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-616-8943-4 หรือ 02-279-4702 ต่อ 11 โทรสาร : 02-616-6711
E-mail : speedy7663@yahoo.com
Facebook : SpeedyPackageExpress
เทคโนโลยีการรับ-ส่งเอกสาร
คำนวณค่าบริการรับ-ส่งเอกสารเบื้องต้น
กิจกรรม / ข่าว
ประวัติบริษัท